HTML

首页 -  HTML  -  html 切换360极速模式

html 切换360极速模式

设置默认打开为360极速模式

 如果页面不能兼容IE9,IE8那么可以这样设置让网站打开默认为极速模式:

 设置360极速

<meta name="renderer" content="webkit">

 设置以最高版本打开网页

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" >


(101)
分享:

本文由:xiaoshu168 作者:xiaoshu发表,转载请注明来源!

相关阅读